Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden E-Bike Verhuur Smerdiek

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

fiets: de (elektrische) fiets inclusief onderdelen (zoals de sleutel) daarvan alsmede de accessoire(s) die worden (mee)gehuurd. E-bikes hebben een max. snelheid van 25 km/u;

huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder: E-Bike Verhuur Smerdiek, Oostvest 2, 4695CC Sint-Maartensdijk, kvk 50817361;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden voor zowel zakelijk- als privégebruik.

schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van verhuurder en iedere huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder en huurder. Deze huurvoorwaarden worden uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst aan huurder verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt van de hand.

Artikel 3 Het aanbod en de overeenkomst

 1. Verhuurder doet een aanbod schriftelijk (waaronder een elektronisch aanbod wordt mede begrepen). Het aanbod mag door verhuurder worden herroepen, bijvoorbeeld als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een fiets.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door huurder.
 3. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 Herroepingsrecht en annulering

 1. Een consument heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na totstandkoming van huurovereenkomst, mits deze buiten de bedrijfsruimte van verhuurder tot stand is gekomen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing, als de huur met instemming van de consument, tijdens de bedenktijd wordt uitgevoerd en de consument heeft afgezien van het herroepingsrecht.
 2. In alle andere gevallen geldt, dat de huurder de huurovereenkomst kosteloos schriftelijk kan annuleren tot 8 dagen  voor het ingaan van de huurperiode, of 48 uur (als verhuurder en huurder de huurovereenkomst minder dan 8 dagen voor het ingaan van de huurperiode zijn overeengekomen. Bij niet tijdige of niet schriftelijke annulering is verhuurder gerechtigd om de volle huursom in rekening te brengen.
 3. Indien huurder zich op de dag van ingang van de overeengekomen huurperiode zonder nadere kennisgeving niet vóór 11:00 uur op de overeengekomen locatie heeft gemeld, wordt dit beschouwd als een (onrechtmatige) annulering.

Artikel 5 Huur- en waarborgsom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals zichtbaar op website, in het aanbod en/of in de bedrijfsruimte van verhuurder. Naast de huursom is verhuurder gerechtigd om huurder een waarborgsom in rekening te brengen van € 50,- per e-bike.

Artikel 6. Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen het tijdstip van aanvang en van inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de verhuurder en tegen betaling van de geldende (verlengings)tarief.
 3. Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 4. De fiets moet uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van inlevering op de overeengekomen locatie worden ingeleverd.
 5. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode wordt overschreden, betaalt de huurder per fiets, per uur of een gedeelte daarvan € 5,- extra, bovenop de additioneel verschuldigde huursom.

Artikel 7 Betaling

 1. De huursom dient te worden voldaan door op de door verhuurder aangeboden wijze (o.a. pinnen / betaalverzoek) .
 2. De verhuurder kan om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de huursom vragen.
 3. Uiterlijk bij aanvang van de huurperiode moet de volledige huursom zijn voldaan, tenzij verhuurder expliciet en schriftelijk erin toestemt dat dit (deels) achteraf kan geschieden. Bij niet tijdige betaling is huurder van rechtswege in verzuim en is verhuurder gerechtigd om de wettelijke (handels)rente en/of (incasso)kosten in rekening te brengen.
 4. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende (schade)vergoeding.
 5. De huurder is verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat hij de fiets niet heeft kunnen gebruiken als gevolg van een defect dat reeds aanwezig voor of uiterlijk bij de aanvang van de huurperiode. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

Artikel 8. Verplichtingen huurder

 1. De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 2. De huurder zal als een goed huisvader voor de fiets zorgen en de instructies van de verhuurder voor gebruik van de fiets op te volgen. Huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal
 3. De fiets mag slechts worden gebruikt conform diens  normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijders(s). De fiets in de staat waarin de fiets werd ontvangen, weer worden ingeleverd.
 4. De fiets mag in elk geval niet gebruikt worden op zandvlaktes (o.a. duinen, strand, zandverstuiving) of op enig ander terrein waarvoor die fiets niet geschikt is.
 5. Huurder moet bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een daarvoor bestemd en meegehuurd kinderzitje. De Huurder dient zelf vast te stellen of de draagkracht van de (bagagedrager van de) fiets voldoende is.
 6. Huurder zal de verkeersregels en de plaatselijke APV eerbiedigen. Het is huurder voorts ten strengste verboden: (a) trottoirbanden op en af te rijden, (b) met de fiets tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen en (c) meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.
 7. Huurder is verplicht om de persoon die hij de fiets laat berijden, te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden. Huurder moet er ook voor zorgdragen dat de fiets alleen wordt gebruikt indien de berijder daartoe lichamelijk en/of geestelijk in staat is.
 8. Huurder mag de fiets niet aan derden in onderhuur of gebruik afstaan, ofwel de huurrechten (deels) aan derden overdragen.
 9. Huurder mag de fiets uitsluitend in Nederland gebruiken en niet met de fiets naar andere landen.
 10. Alle kosten, belastingen, lasten en boetes terzake de fiets en het gebruik daarvan (zoals stalling) zijn voor rekening van de huurder.
 11. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de fiets bij vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 9. Schade, verlies en diefstal

 1. Als de fiets kapot is (gegaan), mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger kan maken.
 2. Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist, informeert huurder de verhuurder daar onmiddellijk over. Huurder volgt de instructies van verhuurder stipt op. Huurder is verplicht om (i) alle redelijke medewerking te verlenen en (ii) alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder te verstrekken, die verhuurder redelijkerwijs nodig acht. Indien de verhuurder huurder vraagt de fiets achter te laten, dan draagt huurder er zorg voor dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen (verdere) beschadiging, diefstal of vermissing.
 3. Alleen na schriftelijke (e-mail) toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets laten repareren.
 4. Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht aangifte te doen bij de lokale politie en een kopie van de aangifte aan verhuurder te verstrekken. Bij schade, waar een derde bij is betrokken, dient de huurder een schadeformulier in te vullen en een kopie daarvan aan verhuurder te doen toekomen.
 5. Indien de verhuurder op enig moment niet bereikbaar is (bijvoorbeeld omdat huurder buiten de normale openingstijden van verhuurder belt of mailt), dan doet huurder al datgene wat van een redelijk huurder kan worden verwacht en waarbij huurder het belang van verhuurder in het oog houdt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid huurder

 1. De fiets is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.
 2. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan, of verlies van de fiets, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde.
 3. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een e-bike is vastgesteld op € 2.000,-. De dagwaarde van een standaard fiets is vastgesteld op € 750,-.
 4.  Huurder dient de schadevergoeding uiterlijk binnen 30 dagen na de verhuurperiode aan verhuurder te voldoen.
 5. De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een gebrek van de fiets, indien huurder aantoont dat dit gebrek aan verhuurder kan worden toegerekend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid verhuurder

 1. Als de huurder de fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont; de huurder is daar zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel aan de veiligheid of de werking van de fiets, dient de huurder dit direct – voor de ingebruikname – te melden bij verhuurder. Het gebruik van de fiets is voor eigen risico van de huurder.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de fiets, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van verhuurder.
 3. Verhuurder is maximaal aansprakelijk tot aan het bedrag dat diens verzekeraar in het betreffende geval heeft uitgekeerd.
 4. In geen geval is verhuurder aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder tevens winstderving, omzetverlies of indirecte schade wordt verstaan.

Artikel 12 Klachten

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst moeten direct aan verhuurder worden gemeld, zodat verhuurder de klacht nog tijdens de huurperiode kan verhelpen. Klachten die niet direct worden gemeld als gevolg waarvan huurder verhuurder niet in staat heeft gesteld om een eventuele tekortkoming van verhuurder te herstellen, hoeft verhuurder naderhand niet in behandeling te nemen. De huurder heeft dan diens eventuele toekomende rechten verloren.

Artikel 13 Verwerking van persoonsgegevens

Verhuurder verwerkt persoonsgegevens conform zijn Privacy Beleid.

Artikel 14 Algemeen

Met deze huurvoorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van onze huurvoorwaarden. Kennelijke druk- en zetfouten binden verhuurder niet.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Openingstijden

Maandag 9:00 - 17:30
Dinsdag 9:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 17:30
Donderdag 9:00 - 17:30-
Vrijdag 9:00 - 17:30
Zaterdag 9:00 - 17:00
Zondag in overleg

 

Service

Algemene voorwaarden
Veelgestelde vragen
 
 
 

Contact

Stenepad 2

  4695 RL Sint-Maartensdijk
06-11001148
06-11001148
ebikeverhuursmerdiek@gmail.com
/ebikeverhuursmerdiek
@ebikeverhuursmerdiek
© 2021 Ebike Verhuur Smerdiek
.